ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на МС Индъстрис ЕООД гр. Червен бряг за политиката и целите по качество

Фирма "МС ИНДЪСТРИ" ЕООД се стреми към развитие, на основата на обновяване на продукцията, усъвършенствуване на технологиите на производство и повишаване професионализма на персонала.

Успешен бизнес сега е възможен само чрез съвременен подход при управление на качеството. Затова в основата на нашата пазарна ориентирана в политика е залегнало управление на качеството на основата на стандартите ISO 9000.

С реализиране на тази фирмена политика ние целим да създадем предпоставки за разширяване на нашите пазари, за развитие на производството, за по-добри финансови резултати и по-нататъшен просперитет. Чрез ефикасна система за управление на качеството, базирана на принципите на международните стандарти ISO 9000, ние предлагаме на нашите клиенти изделия с гарантирано качество – с технически характеристики, които напълно покриват техните нужди и изисквания, с конкурентоспособни цени и в изискваните срокове. Ръководството на Дружеството използва ефикасно всички налични ресурси за реализиране на политиката по качество.

Системата за управление на качеството ще осигури:

 1. КАЧЕСТВО НА УПРАВЛЕНИЕТО:
  ефикасно функционираща организационна структура на управление на качеството, като неделима част от управлението на Дружеството;
  обхващане в системата за управление на качеството на всички етапи от производствения процес и всички дейности, свързани с качеството на продукцията;
  участие в системата за управление на качеството на всички членове и структурни звена на Дружеството съобразно делегираните им права и задължения.
 2. КАЧЕСТВО НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ:
  качество при производството и доставката на клиентите на готовите изделия с гарантираните параметри съгласно сключените договори; спазване на нормативните изисквания за произвежданите продукти;
  осигуряване възможност за предлагане на резервни части през целия експлоатационен цикъл на изделията и техническо обслужване, съобразно договорените условия проучване и удовлетворяване изискванията на клиента;
  съобразяване на системата за управление на качеството с изискванията на обществото, свързани с безопасността и опазването на околната среда;
  качество при подготовката, приемането и контрола на управленските решемия;
  оптимизиране на функционалните и информационните връзки между структурните звена
 3. КАЧЕСТВО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА: качество на връзките и взаимодействието с нашите клиенти и доставчици; качество при обучението, поддържането и повишаването на квалификацията и мотивацията на персонала.

За изпълнение на политиката по качество, ръководството работи за постигане на следните основни цели:

 1. Непрекъснато обновяване и разширяване номенклатурата на произвежданите продукти и повишаване на тяхното качество.
 2. Запазване на пазарния дял на Дружеството за основните продуктови направления.
 3. Повишаване на ефективността на производствената дейност в дружеството.
 4. Непрекъснато увеличаване на удовлетвореността на клиентите;
 5. Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

Неотстъпното провеждане на политиката по качество и изпълнение на целите по качество са задължение и отговорност на всички работещи в "МС ИНДЪСТРИ" ЕООД, независимо каква длъжност заемат.

Като Изпълнителен Директор на Дружеството ДЕКЛАРИРАМ своето лично участие и отговорност в осъществяването на обявените в декларацията политика и цели по качеството.